Custom Search

ทฤษฎีภาวะผู้นำเชิงสถานการณ์

Posted on วันเสาร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 by modal

Leadership Style ในลักษณะพฤติกรรมของผู้นำ
เป็นทฤษฎีผู้นำตามสถานการณ์ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานจะขึ้นอยู่กับความสอดคล้องกันของการตัดสินใจของผู้นำ กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
สรุปหลักของทฤษฎีนี้ คือ ผู้นำจะต้องวิเคราะห์สถานการณ์เป็นอันดับแรกก่อน แล้วค่อยตัดสินใจว่าจะทำอย่างไร
ทฤษฎีของ Tannenbaum and Schmidt
ผู้นำจะมีปัจจัยที่สำคัญ 3 ประการ ก่อนการตัดสินใจ
ดูที่ตัวของผู้นำเองว่า ผู้นำมีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ มากน้อยแค่ไหน ถ้าผู้นำเก่ง มีความรู้มาก เวลาตัดสินใจ ก็จะตัดสินใจเอง
ดูลูกน้อง ดูลักษณะการมีส่วนของลูกน้อง ถ้าลูกน้องเก่ง มีความรู้มาก ผู้นำมักจะให้ลูกน้องมาช่วยคิด
ดูสถานการณ์
ทฤษฎีแนวทางสู่จุดมุ่งหมาย
เวลาที่จะทำการตัดสินใจใดๆ ต้องดูประกอบกัน ด้วย เช่น ลักษณะของผู้ตาม สภาพแวดล้อม ด้วยค่อยตัดสินใจ
สรุป คือ ตั้งเป้าหมายก่อน แล้วค่อยตัดสินใจให้เหมาะสมที่สุด เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
การตัดสินใจ มี 4 ลักษณะ
ผู้นำแบบบงการ ผู้นำเป็นคนชี้นำ ให้ลูกน้องทำตามที่สั่ง ผู้นำจะตัดสินใจทันที เมื่อรู้ว่าลูกน้องไม่มีความรู้ ผู้นำเก่งกว่าผู้ตาม
ผู้นำแบบให้การสนับสนุน มุ่งให้เกิดความสัมพันธ์กับลูกน้อง ให้ข้อมูลให้เพียงพอกับลูกน้อง ให้ลูกน้องได้รับรายละเอียดอย่างครบถ้วน เพื่อให้ลูกน้องนำไปใช้ในการทำงานได้ การจะให้งานสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ผู้นำควรสนับสนุนลูกน้อง ไม่ใช่ให้ลูกน้องทำงานตามลำพัง
ผู้นำแบบมีส่วนร่วม ผู้นำที่ยอมให้ลูกน้องมีส่วนร่วม ไม่ว่าจะตัดสินใจอะไรก็ตาม ให้ลูกน้องมาช่วยกันคิด การมีส่วนร่วมของลูกน้องจะช่วยกระตุ้นให้ลูกน้องแสดงความคิดเห็น นำไปสู่การแก้ปัญหาที่ดี
ผู้นำแบบมุ่งผลสำเร็จ ผู้นำที่วางเป้าหมายท้าทาย และมุ่งความสำเร็จของงานสูง พยายามให้ลูกน้องทำงานให้ดีขึ้นเรื่อยๆ

ทฤษฎีการทดแทนความเป็นผู้นำ
บางบริษัทที่ลูกน้องได้รับการฝึกอบรมบ่อยๆ ลูกน้องมีความสามารถสูง ขยันทำงาน ฝึกสร้างความสามารถให้กับตนเอง มีแต่คนเก่งๆ ทำงานอยู่ร่วมกัน ก็ไม่ต้องการผู้นำ
ในปัจจุบันผู้นำควรมีลักษณะอย่างไร
ภาวะผู้นำแบบใช้การติดต่อระหว่างบุคคล ใช้กลยุทธ์การเข้าถึงลูกน้อง ติดต่อลูกน้องอย่างต่อเนื่อง ผู้นำแบบนี้จะแลกเปลี่ยนข้อมูลกับลูกน้องตลอดเวลา ใช้กับการทำงานประจำ
ภาวะผู้นำเชิงปฏิรูป ผู้นำนักพัฒนา จะกระตุ้น ปลุกเร้าให้ลูกน้องรู้สึกว่าต้องแสดงความสามารถพิเศษในตัวออกมา ให้ทำผลงานให้ดีกว่าเดิม โดยใช้ทักษะและกลยุทธ์ในการทำงาน
กลยุทธ์และทักษะ สามารถสร้างได้โดยการพยายามปลูกฝังให้ลูกน้องมี วิสัยทัศน์ ให้คิดไกล คิดจริง ทำจริง มองอนาคต และทำให้วิชั่นเป็นจริงได้ด้วย สร้างความเชื่อถือ และสร้างความเชื่อมั่นในตนเองให้มาก

0 Responses to "ทฤษฎีภาวะผู้นำเชิงสถานการณ์":

บทความที่ได้รับความนิยม