Custom Search

การลงทุนเพื่อการบริโภค (consumer investment)

Posted on วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 by modalการลงทุนเพื่อการบริโภค (consumer investment) เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการซื้อสินค้า ประเภทคงทนถาวรเช่น รถยนต์ รวมทั้งการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (real estate investment) การลงทุนในลักษณะนี้ไม่ได้หวังกำไรในรูปตัวเงิน แต่หวังความพอใจในการใช้ทรัพยกรเหล่านั้น  การซื้อทองคำเพื่อเป็นเครื่องประดับเป็นการลงทุนเพื่อการบริโภคอย่างหนึ่งของผู้บริโภค เงินที่จ่ายเป็นเงินที่ได้จากการออม การซื้อทองคำเพื่อเป็นเครื่องประดับให้ความพอใจแก่เจ้าของแล้ว ในกรณีที่ทองคำมีมูลค่าสูงขึ้นหากขายได้ ถือได้ว่าเป็นเพียงผลพลอยได้ 

การลงทุนในธุรกิจ (business or economic investment ) หมายถึงการซื้อสินทรัพย์เพื่อประกอบธุรกิจหารายได้ โดยหวังว่ารายได้ที่ได้นี้จะเพียงพอที่จะชดเชยกับความเสี่ยงในการลงทุนได้แก่ การลงทุนในสินค้าประเภททุน เครื่องจักร โรงงาน เพื่อผลิตสินค้าและบริการเพื่อสนองความต้องการของผู้บริโภค การลงทุนลักษณะนี้มุ่งหวังกำไรจากการลงทุน กำไรจะเป็นตัวดึงดูดผู้ลงทุนนำเงินมาลงทุน การลงทุนตามความหมายนี้เป็นการนำเงินออม (saving) หรือ เงินที่สะสมไว้ (accumulated fund) หรือกู้ยืมเงินจากธนาคาร (bank credit) มาลงทุนเพื่อจัดสร้างหรือจัดหาสินค้าประกอบด้วย เครื่องจักรและสินทรัพย์

Markettiing managementt phiillosophiies

Posted on by modal

1. แนวความคิดทางด้านการผลิต (The production concept) เป็นแนวความคิดที่เชื่อวำผู๎บริโภคจะชอบผลิตภัณฑ์ที่ราคาถูกและสามารถหาซื้อได๎งำย องค์กรจึงมุํงเน๎นไปที่การปรับปรุง และพัฒนาทางด๎านกระบวนการผลิตให๎เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให๎สามารถผลิตสินค๎าได๎ในปริมาณที่มาก สามารถตั้งราคาสินค๎าได๎ต่ากวำคูํแขํงขัน เนื่องจากเกิดการประหยัดจากขนาดการผลิต (Economies of scale) รวมถึงมุํงเน๎นไปที่การกระจายตัวสินค๎าอยำงทั่วถึงเพื่อให๎ผู๎บริโภคสามารถหาซื้อสินค๎าได๎งำย


2. แนวความคิดทางด้านผลิตภัณฑ์ (The product concept) เป็นแนวความคิดที่เชื่อวำ ผู๎บริโภคจะให๎ความสาคัญกับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี มีการทางานที่ดี มีรูปลักษณ์ที่สวยงาม องค์กรจึงมุํงเน๎นไปที่การปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหมํอยำงตํอเนื่อง
3. แนวความคิดทางด้านการขาย (The selling concept) เป็นแนวความคิดที่เชื่อวำผู๎บริโภคจะซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทเพียงเล็กน๎อยเทำนั้น องค์กรซึ่งต๎องการขายสินค๎าให๎ได๎ในปริมาณมากๆ จึงมุํงเน๎นไปที่การใช๎ความพยายามในการขายให๎มากขึ้นผำนทางพนักงานขาย และมุํงเน๎นไปที่การทากิจกรรมสํงเสริมการขายเพื่อกระตุ๎นการซื้อของผู๎บริโภค
4. แนวความคิดทางด้านการตลาด (The marketing concept) เป็นแนวความคิดที่ไมํได๎ ให๎ความสาคัญกับความต๎องการของผู๎บริโภคเลย เป็นแนวความคิดที่เชื่อวำองค์กรจะสามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว๎ได๎ จะต๎องทาการพิจารณาศึกษาถึงความจาเป็นและความต๎องการของตลาดเป้าหมายเสียกํอน จึงจะทาการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ โดยผลิตภัณฑ์นั้นจะต๎องสามารถตอบสนองความต๎องการ และสร๎างความพึงพอใจให๎แกํผู๎บริโภคได๎ดีกวำคูํแขํงขัน
5. แนวความคิดทางด้านการตลาดเพื่อสังคม (The societal marketing concept)เป็นแนวความคิดที่เชื่อวำ องค์กรจะมุํงให๎ความสาคัญกับการพิจารณาถึงความจาเป็นและความต๎องการของตลาดเป้าหมาย เพื่อตอบสนองความต๎องการและสร๎างความพึงพอใจให๎แกํผู๎บริโภคได๎ดีกวำคูํแขํงขัน ในวิถีทางที่ต๎องรักษาและปรับปรุงความเป็นอยูํของผู๎บริโภคและสังคมให๎ดียิ่งขึ้น แนวความคิดนี้ กํอกาเนิดขึ้นมาเนื่องจากมีการตระหนักถึงปัญหาตำงๆของสังคม เชํน ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล๎อม การขาดแคลนของทรัพยากร อัตราเพิ่มของประชากรที่ยังอยูํในระดับสูง ภาวะเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นทั่วโลก และปัญหาการละเลยการให๎บริการแกํสังคม ปัญหาตำงๆเหลำนี้สํงผลถึงการดาเนินกิจกรรมทางการตลาด จึงต๎องให๎ความสาคัญแกํความสมบูรณ์พูนสุขของผู๎บริโภคและของสังคมเพิ่มเข๎ามาอีก ต๎องหาดุลยภาพของความสาคัญระหวำงความพอใจของผู๎บริโภค กาไรขององค์กร และความสมบูรณ์พูนสุขของผู๎บริโภคให๎ได๎ โดยศัพท์เฉพาะทางการตลาด เรียกวำการตลาดสีเขียว (Green marketing) ซึ่งมีหลักการที่เรียกวำ 3 R ดังนี้
5.1 รีดิวซ์ (Reduce) หมายถึงการลดอัตราการใช๎ทรัพยากรธรรมชาติให๎น๎อยลงและการลดอัตรามลพิษที่จะเกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตให๎น๎อยลง นั่นคือต๎องเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตให๎มากขึ้น
5.2 รียูส (Reuse) หมายถึงการนาสํวนใดสํวนหนึ่งหรือทั้งหมดของผลิตภัณฑ์ที่ใช๎แล๎วมาใช๎อีกโดยไมํต๎องแปรรูปกํอน เชํนการนาขวดน้าอัดลมที่ใช๎แล๎วมาล๎างเพื่อบรรจุน้าอัดลมออก

บทความที่ได้รับความนิยม